وبگاه شخصی غلامعلي حشمتي

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مسوولیت های اجرایی

انجمن علمي داخلي و خارجي

نام انجمنكشورتاريخ
ازتا
انجمن مرتعداری  ایران 1380 کنون 
گیاهان دارویی ایران 1384 کنون 


هيات مديره/شوراي اجرايي انجمن علمي

خدمات به انجمن علمي يا نشريات

عضويت در شوراها و كميته هاي گوناگون آموزش عالي در دانشگاه

عضویت در کمیته علمی همایش ها

مسئوليتهاي اجرايي و پستهاي مديريت

شرحمحلتاريخ
ازتا
مسئول جهاد دانشگاهی دانشکده منابع طبیعی گرگان  دانشکده منابع طبیعی گرگان 1364 1370 
مدير کل امور ايثارگران دانشگاه  داشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1371/7 1371/11 
معاون دانشجويی و فرهنگی دانشگاه داشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1377/5 1377/8 
معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه  داشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1378/5 1388/3 
معاون پشتیبانی و توسعه دانشگاه داشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1385/10 1386/9 
مدير گروه مرتعداري دانشکده مرتع و ابخیزداری-داشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1386/11 1389/5 
مدیر گروه پژوهشی تولید علوفه و چراگاه پژوهشکده زراعت و علوم محيطي- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1384 1386/9 


مشاركت عمده و اساسي در طراحي و راه اندازي دوره هاي جديد آموزش عالي

راه اندازي آزمايشگاه، كارگاه يا مركز تحقيقاتي

عنوانميزان مشاركتتاريخ راه اندازي
آزمایشگاه اکولوژی مرتع مسئول 1380 


  بازديد : 26115
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان