وبگاه شخصی غلامعلي حشمتي

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
طرح های تحقیقاتی

عنوانمجریهمکارانسالشناسهمحل اجرانوع
مطالعه مسائل آبخيزداری استان گلستان (ارزيابی وضعيت مراتع استان) دانشگاه تهران (دكتر محسن محسني ساروي) و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعي گرگان، غلامعلي حشمتي و علي نجفي نژاد) دكتر محسن محسني ساروي و دکتر علي نجفي نژاد از 1380 تا 1383  استان گلستان ملی 
خزه و گلسنگ بر روی لسهای استان گلستان غلامعلی حشمتی دكتر محمد جعفري از 1380 تا 1383  استان گلستان ملی 
مطالعات اکولوژيکی گياهان مرتعی ايران غلامعلی حشمتی  از 1377 تا 1380  ایران داخلی(داخل دانشگاه) 
مطالعه اكولوزيكي اثر عمق‏ فاصله و زمان كاشت جهت تعيين بيشترين ميزان توليد علوفه و بذر گونه بوته ايCornila varia غلامعلی حشمتی  از 1384 تا 1386   استان گلستان داخلی(داخل دانشگاه) 
مطالعه اكولوژيكي اثر عمق‏ فاصله و زمان كاشت جهت تعيين بيشترين ميزان توليد علوفه و بذر گونه گراس Dactylis glomerata غلامعلی حشمتی  از 1384 تا 1386   استان گلستان داخلی(داخل دانشگاه) 
توان ترسیب کربن گونه هاي بوته اي مورد تعلیف دام (مطالعه موردی:مراتع گمیشان) غلامعلی حشمتی  از 1389 تا 1390  استان گلستان داخلی(داخل دانشگاه) 
انتخاب رژيم غذايي گوسفند درمراتع قشلاقي شرق استان گلستان(مطالعه موردي: مراتع گميشان) غلامعلی حشمتی  از 1389 تا 1390  استان گلستان داخلی(داخل دانشگاه) 
مطالعه استرسهاي محيطي دو گونه مهم گراس مناطق خشك و نيمه خشك و معرفي زيستگاههاي عمده كاكتوس صحراهاي آمريكاي شمالي غلامعلی حشمتی  1390   داخلی(داخل دانشگاه) 
انتخاب بهترین روش فاصله ای در ارزیابی تراکم بوته ای ها با استفاده از.سلسله مراتبي ((AHP (مطالعه موردي: ايستگاه تحقيقاتي شورروي دشت آق قلا) غلامعلی حشمتی  از 1390 تا 1391  استان گلستان داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسي اثر عوامل خاكي و پستي و بلندي بر تغييرات تنوع گونه اي در مراتع ييلاقي حوزه ابخيز محمد اباد غلامعلی حشمتی  از 1391 تا 1392   استان گلستان داخلی(داخل دانشگاه) 


  بازديد : 26108
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان