وبگاه شخصی غلامعلي حشمتي

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
آموزشكارشناسي: - اکولوژی مرتع

-آناليز و ارزيابی مرتع

- اکولوژي مرتع و نباتات علوفه اي
كارشناسي ارشد: 1- تجزيه و تحليل اندازه گيری مرتع 2- تجزيه و تحليل اکوسيستمهای مرتعی 3- اكوسيستمهاي بياباني (مشترک) 4- مبانی مدلسازی در اکوسیستمهای مرتعی 5- احیائ مناطق خشک و بیابانی 6- روشهای احیائ و مدیریت پوشش گیاهی دست کاشت 7. اکولوژی پوشش گیاهی
دكتري: 1- ارزيابي ساختار اكوسيستمهاي مرتعي 2- مباحث اكولوژي 3- مباحث اكولوژي پيشرفته


نام دانشجوعنوان رسالهمقطع تحصیلی
کمال الدین ناصری (87) تطبيق و كاربرد روش «ارزيابي سلامت مرتع» در اكوسيستم هاي مرتعي شمال خراسان ( مطالعه موردی: منطقه تندوره).  دکتری 
پرویز کرمی شبيه سازي عملكرد اكوسيستم هاي مرتعي غرب ايران با مدل CENTURY مطامطالعه موردي: منطقه سارال كردستان. دکتری 
رضا دهقانی بیدگلی مقایسهاثربرخی پارامترهای اکولوژیکی وچرای دامبرکمیتوکیفیتروغنهای اسانسگونههای Artemisia sieberiوArtemisia aucheri واقعدرمراتعاستپی ونیمه استپی استان اصفهان.  دکتری 
مژگان سادات عظیمی . شبیه سازی رشد گیاه درمنه به منظور رشدی از تولید با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردی: حوزه رودخانه حبله رود).  دکتری 
حسن قلیچ نیا ارزيابي خصوصیات خاک در تعیین وضعيت رویشگاههای مرتعی. دکتری 
زید احمدی معرفی آستانه بحرانی در اکوسیستمهای مرتعی بوته زار اراضی لسی استان گلستان. دکتری 
علی طویلی . بررسی تاثیر برخی گونه های خزه و گلسنگ بر خصوصیات خاک و گیاهان مرتعی، مطالعه موردی: مراتع قره قیراستان گلستان.  دکتری 


تعداد پايان نامه هاي پايان يافته كارشناسي تحت راهنمايي:25


نام دانشگاهكشورشهرتمام وقت يا نيمه وقتتاريخ
ازتا
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ايران گرگان تمام وقت 1376/06 كنون 


  بازديد : 26110
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان